Назад

Район "Люлин" обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (4 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А – Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

 

О  Б  Я  В  А

           

Столична община – район „Люлин”, обявява вакантни места за длъжността:
главен експерт (4 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология", при следните условия:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (4 бр.):

- образование – бакалавър;
- професионален опит – 2 години;
- област на висшето образование – Геодезия – главен експерт 1 бр., ВиК – главен експерт 1 бр., Пътно строителство – главен експерт 1 бр. и Електро – главен експерт 1 бр.;
- да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;
Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден софтуер.
2. Кратко описание на длъжността:
1. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.
2. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.
3. Организира, контролира  и  отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти  по бюджет на района.
4. Организира, контролира  и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура (Eл. мрежи), изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО.
5. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура (ВиК мрежи), изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО.
6. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради в района.
7. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
8. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.
9. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.
10. Участва в комисии, определени от кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.
3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността –
главен експерт ИИБЕ (4 бр.)
 – 650 лв. – 1 800 лв.
4. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст.
2. Автобиография.
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 18.06.2021 г. (петък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.
Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document