Назад

Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел „Контрол по строителството”

 

О  Б  Я  В  А

           

Столична община – район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел „Контрол по строителството”, при следните условия:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „главен експерт“ (2 бр.):
– правоотношение: трудово;
– образование – бакалавър;
– професионален опит – 2 години;
– област на висшето образование – Строителство и Геодезия;
– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;
Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad – не е задължително, но е предимство, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:
1. Участва в комисии, назначени със заповед на кмета.
2. Организира работата си в района във връзка с провеждане на процедури по чл. 223 от ЗУТ.
3. Изготвя необходимата документация и провежда законовите процедури при констатирано незаконно строителство, съгласно действащите нормативи.
4. Подготвя необходимата документация във връзка със спиране на строителството и премахване на незаконни обекти.
5. Участва в проверки по сигнали и молби на граждани, във връзка с установяване на нарушения по ЗУТ.
6. Изготвя отговори на писма, молби, жалби, справки и др., постъпили в отдела, касаещи разпоредбите на ЗУТ, неговите поднормативни актове и наредби.
7. Провежда превантивен контрол за установяване на незаконно строителство.

3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността – главен експерт КС (2 бр.): 650 лв. – 1 800 лв.

4. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст.
2. Автобиография.
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 25.06.2021 г. (петък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document