Назад

Район „Люлин” обявява конкурс за длъжността главен експерт (юрист) в отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А –  Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

 

О  Б  Я  В  А

           

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: главен експерт (юрист) в отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси", при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (юрист):
– правоотношение: трудово;
– образование – висше;
– професионален опит – 2 години;
– област на висшето образование – Право;
Допълнителни изисквания:  познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:
1. Изготвя писма, заповеди, пълномощни, договори, заявления и други съобразно дадените му указания.
2. Депозира и получава документи в/и от съответните инстанции.
3. Окомплектова постъпилите жалби срещу административни актове на кмета на района и ги изпраща по компетентност.
4. Въвеждане на информация в софтуерния продукт „Акстър Темида“ за съдебните дела, по които СО – район „Люлин“ е страна.
5. Извършва действия по вписване на сдружения на собственици в сгради в режим на Етажната собственост и участва в организацията и подръжката на Регистъра на сдруженията на етажната собственост по ЗУЕС. Подава своевременно информация към Столична община.
6. Осъществява прием на граждани в приемното време и дава консултации във връзка с извършваните от районната администрация административни услуги.
7. Изготвя отговори по жалби, свързани с Етажната собственост.
8. Издирва, проучва и използва новите нормативни актове, както и допълненията и измененията на съществуващите.
9. Участва в комисии по чл. 65 от ЗОС за изземване на общински имоти.
10. Участва в комисия за действията по чл. 153 от Семеен кодекс по настойничество и по попечителство.
11. Участва и в други комисии, назначени със заповед на кмета.
12. Изпълнява задължения, възложени му от прекия ръководител или от ръководството нарРайона, свързани с работата му, както и задачи, несвързани с преките му служебни задължения.

3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността – главен експерт (юрист) – 650 лв. – 1 800 лв.

4. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 16.07.2021 г. (петък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document