Назад

Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”

 

РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РКС19–РД09-327/19.06.2019 г. на кмета на район „Красно село”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” в район „Красно село” – Столична община;

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, степен – бакалавър;

- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 (четири) години в съответната област или администрация или минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация;

- компютърни умения – MS Offise, Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми;

- отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на гражданската регистрация и административното обслужване.

3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс (Приложение № 2) към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

-  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ПКДС; 

- копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи и контролира съставянето, достоверността и законосъобразността на всички документи, удостоверения и служебни бележки, издадени от отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”.

6. Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 680 лева.

7. Документи ще се приемат в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в деловодството на район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 124, етаж 1, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. При подаване на документите на всички кандидати ще се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село” на информационното табло, както и на електронната страницата на район „Красно село” с адрес www.krasnoselo.net

За информация телефон: 02/8951159 – отдел „Правно информационно обслужване и човешки ресурси“ на район „Красно село”.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document