Назад

Район "Красна поляна" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – Район “Красна поляна“
София, ул.“Освобождение“N25, П.К.1330, тел.02/9217217 факс 02/8284883, www.krasnapoliana.com

OБЯВА 

За длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” в район „Красна поляна” – Столична община 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността;

 • образование – висше, степен – бакалавър; 
 • област на висшето образование, направление – архитектура, строителство и геодезия; 
 • минимален професионален опит - 1 /една/ година;

2. Допълнителни умения и квалификации носещи предимство на кандидатите:

 • закон за устройството на територията и неговите поднормативни актове;
 • закон за устройството и застрояване на СО;
 • ЗУЕС; ЗОС ; ЗС и техните поднормативни актове;
 • Компютърни умения – Microsoft-office; САD програми;

3. Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване за работа;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • автобиография.  

4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Организира и упражнява контрол върху строителството на територията на района, съобразно задълженията произтичащи от ЗУТ и неговите поднормативни актове, както и други  актове свързани с изпълнение и контрол на строителството.
 • Извършване на дейностите съгласно гл. ХХ и ХХІ от ЗУТ.
 • Проверки по сигнали и жалби / на място и по документи/.
 • Писма и отговори до жалбоподатели, инстанции и др. в установените срокове.
 • Съставянето на съответните документи, в съответствие с правомощията по ЗУТ / протоколи, актове за установяване на административни нарушения, заповеди, предписания/.
 • Комплектоване, водене и съхранение на преписки и регистри.
 • Кореспонденция с ДНСК, СРДНСК, НАГ, МРРБ, СО, МВР и др., комплектоване и изпращане на необходимите документи при поискване от тяхна страна и участие в съвместни проверки.
 • Да участва в огледи и да подготвя отговори, свързани със сигнали и жалби на граждани, фирми и други организации.
 • Да участва в комисии, назначени със заповед на Кмета на София, на Кмета на района или на упълномощени от тях лица. 
 • Приемане на граждани, справки, становища,  консултации и др.

5. Размер на основната заплата за длъжността: 1100 лв.

6. Документите ще се приемат в деловодство на СО Район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25,  лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. 

За информация телефон: 02/9217212 – отдел „ПНОЧР”


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document