Назад

Район "Изгрев" обявява конкурс за секретар


ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ’’ИЗГРЕВ”, ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ” № 12,
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и
Заповед № РИВ19-РД09-214/14.11.2019 г. на кмета на CO – район „Изгрев”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността

 • образование – висше; 
 • степен на образование – магистър; 
 • професионален опит – 4 години или ранг III младши; 
 • специалност, по която е придобито образованието – Право, Икономика, Стопанско управление. 

2. Допълнителни изисквания:
   •  владеене на чужд език. 

3. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията, в това число отдел „Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси“, отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ и отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ в изпълнение на разпорежданията на кмета на CO – район „Изгрев“ при спазване разпоредбите на Закона за администрацията и другите законови и подзаконови административни актове, свързани с дейността на районната администрация. 

4. Размер на основната месечна заплата при минимален опит:
   •  минимален 700 (седемстотин) лева – максимален 2 300 (две хиляди и триста) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса:
   •  решаване на писмен тест и интервю. 

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 

 • Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 1 от НПКДС); 
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, придобита юридическа правоспособност (ако има такава); 
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг, както и обстоятелствата по т. 2. 

7. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на CO – район „Изгрев” – гр. София, ул.’’Атанас Далчев” № 12.

8. Срокът за подаване на документи за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата. 

9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на CO – район „Изгрев“ и информационно табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document