Назад

Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Хуманитарни дейности”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ’’ИЗГРЕВ”, ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ” № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИВ20-РД09-106/22.05.2020 г. на кмета на СО – район „Изгрев”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОТДЕЛ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” НА СО –РАЙОН „ИЗГРЕВ” ПРИ

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Образование – висше;
  • Степен на образование – бакалавър;
  • Професионален опит – 1 година или ранг IV младши;
  • Специалност, по която е придобито образованието – Социални дейности, Педагогика, Психология, Право, Публична администрация.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Кратко описание на длъжността:

Привежда в изпълнение Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие.

4. Размер на основната месечна заплата при минимален опит: минимален 610 (шестстотин и десет) лева – максимален 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

• Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);
(Забележка: да не се попълва частта, касаеща централизирания етап на конкурса – с оглед изм. и доп. бр. ДВ 100 от 20 декември 2019 г. в Закона за държавния служител)
• 
Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.

7. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 12.

8. Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или до 09.06.2020 г. 17:30 часа.

9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – район „Изгрев" и информационно табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 12.

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”:

                                                         /Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document