Назад

Район ’’Изгрев” обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район ’’Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” №12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РИВ19-РД09-27/13.03.2019 г. на кмета на СО – район „Изгрев”, обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” на CO – район „Изгрев”, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

•   образование – висше;
•   степен на образование – професионален бакалавър;
•   професионален опит – не се изисква;
•   ранг за заемане на длъжността – V младши;
•  специалност, по която е придобито образованието – Екология и опазване на околната среда, Ландшафтна архитектура, Архитектура.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Кратко описание на длъжността:
Прилага българското законодателство в областта на поддържането на инженерната инфраструктура, благоустройството и екологията в CO – район „Изгрев“. Извършва проверки по проблеми, свързани с благоустройството и екологията на района. Изготвя отговори и становища по направени запитвания от органите на държавната и местна власт, ведомства, предприятия и фирми. Контрол по извършеното по дейност чистота и озеленяване. Санкционна дейност при констатиране на нарушения относно чистотата, зелената система и работа с домсъвети на територията на района. Извършва дейности за установяване и последващо процедиране по Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. Обявяване на инвестиционни намерения на физически и юридически лица по Закона за опазване на околната среда.

4. Основната месечна заплата за длъжността без професионален опит: минимална 590.00 лева, максимална 1600,00 лева.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

•    Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
•  Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
•   Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

7. Документите да се приемат в стая № 5 в сградата на район „Изгрев” – гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

8. Срокът за подаване на документи за участие е 10 дни след датата на публикуване на обявата.

9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на CO – район „Изгрев“, и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document