Назад

Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РИС20-РД09-57/18.06.2020 г. на кмета на район „Искър“,

 

OБЯВЯВА КОНКУРС

 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 7 „Ръководно ниво 7Б“.

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността началник-отдел:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител*;

б) да притежават минимална образователна степен – магистър;

в) област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление – Право;

г) да притежават удостоверение за юридическа правоспособност;

д) професионален опит: не по-малко от 4 години по специалността или придобит ІІІ младши ранг;

е) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност; Дигитална компетентност;

ж) допълнителни изисквания и квалификации, носещи предимство: да притежават задълбочени познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.

2.  Начин на провеждане на конкурса:

а) решаване на тест за установяване на професионални знания и умения;

б) интервю-събеседване.

Тестът ще включва въпроси от областта на: Граждански процесуален кодекс (ГПК); Административнопроцесуален кодекс (АПК); Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП; Кодекс на труда (КТ); Семеен кодекс (СК); Кодекс на международното частно право (КМЧП); Закон за задълженията и договорите (ЗЗД); Закон за общинската собственост (ЗОС); Закона за собствеността (ЗС); Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС); Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закон за администрацията (ЗАдм); Закон за държавния служител (ЗДСл); Закон за гражданската регистрация (ЗГР); Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ); Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ); Закон за устройство на територията (ЗУТ); Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН); Наредбите на Столичен общински съвет.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС);

в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;

г) копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

д) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 10 (десет) дни от публикуване на обявлението за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://edelivery.egov.bg/Account/Login или изпратени на електронна поща delovodstvo@raioniskar.bg, като в този случай заявлението и декларацията по точка 4 трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и длъжностната характеристика ще се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18 и официалната страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на основните и специфични дейности на отдела, свързани с изготвяне на правни становища и юридическа консултация по законосъобразност относно дейността на районната администрация на район „Искър”.

7. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1000 лв.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.

*Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:

За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в Общински съвет – само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл.

 

 

Орган по назначаването:

ИВАЙЛО ЦЕКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document