Назад

Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РИС19-РД09-8/18.01.2019 г. на кмета на район „Искър“,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 9 „Експертно ниво 5“.

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността главен експерт:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

б) да притежават минимална образователна степен – бакалавър;

в) област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки; професионални направления: Икономика, Право или Администрация и управление;

г) професионален опит: 2 години или придобит минимален ранг IV младши;

д) да притежават следните компетентности: Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Аналитична компетентност.

е) допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

2.  Начин на провеждане на конкурса:

а) тест за установяване на професионални знания и умения;

б) интервю – събеседване.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);

б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);

в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок до 14 дни след публикуване на обявата за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18 и официалната страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: организира и контролира процедурите, свързани с трудово-правните и служебни правоотношения в СО – район „Искър“; разработва и предлага за одобрение щатно разписание по дейности за района; организира дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в района и следи за минималните изисквания за заемане на съответните длъжности; контролира правилното изготвяне на документите по сключване, промяна и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения в съответствие с трудовото законодателство; осигурява методическа, организационна и техническа подкрепа на всички дейности по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики; участва в изготвянето на годишния отчет за състоянието на администрацията; дава съвети при провеждане на оценяването на изпълнението на служителите.

7. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 700 лв.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.

 

 

Орган по назначаването:

ИВАЙЛО ЦЕКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document