Назад

Район "Илинден" обявява конкурс за назначаване на държавни служители

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Илинден“, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РИЛ20-РД09-19/06.02.2020 г. на кмета на район „Илинден“

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

За назначаване на държавен служител при следните условия:

Според чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл – Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава се поставя на общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

 

I. ЗА ДЛЪЖНОСТ:

Главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводна дейност“

– Експертна.

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Следи за правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи;

– Прилага счетоводната и бюджетната политика на районната администрация в съответствие с действащата нормативна уредба;

– Изготвя месечни, годишни финансови отчети и баланси;

– Следи ежедневно за наличието и законосъобразността на приходите и разходите в администрацията;

– Обработва банкови документи, регистрира хронологично счетоводни операции, води счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;

– Участва в изготвянето на разчети за активи, доставчици и клиенти, както и на справки и анализи за Столична община;

– Участва в комисии;

– Изпълнява и други дейности, свързани с длъжността.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

2.1. Образование: висше счетоводно-икономическо – бакалавър

2.2. Област на образованието – Социални, Стопански и Правни науки (Икономика)

2.3. Професионален опит – три години или минимален ранг – IV младши

2.4. Работна заплата – 610 – 1850 лв.

2.5. Да познава: Нормативните актове в областта на финансовата дейност и Закона за счетоводството; нормативните документи, свързани с данъчното и осигурителното законодателство; Закона за публичните финанси; Закона за държавния бюджет на Република България; да познава и прилага нормативната уредба в областта на трудовите и служебни правоотношения; Закона за администрацията; Закона за държавния служител; Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2.6. Да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на дигитално съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността (дигитална компетентност).

 

II. ЗА ДЛЪЖНОСТ:

Финансов контрольор на район „Илинден“

– Експертна.

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Осъществява финансовия контрол в районната администрация;

– Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково-материални задължения и извършване на разходи от администрацията;

– Удостоверява извършения предварителен контрол преди поемане на задължение с попълване на контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрол;

– Осъществява предварителен контрол преди сключването на договори за възлагане на обществени поръчки и проверява законосъобразността на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

– Осъществява предварителен контрол преди назначаването, преназначаването и освобождаването на служители, вкл. изплащаните обезщетения, компенсации и други дължими плащания;

– Писмено изразява становище относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършването на разходи);

– Участва в дейностите, които осигуряват съответствието на системите за финансово управление и контрол;

– Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на администрацията;

– Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност;

– Участва в разработване на правила, инструкции, стратегии и указания за въвеждане на СФУК;

– Изпълнява и други дейности, свързани с длъжността.

2. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

2.1. Образование: висше – магистър

2.2. Област на висше образованието – Социални, Стопански и Правни науки (Икономика, Право)

2.3. Професионален опит – две години или минимален ранг – IV младши

2.4. Работна заплата – 610 – 1800 лв.

2.5. Да познава – Закона за администрацията; Закона за държавния служител; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Кодекс на труда; Закон за обществените поръчки; Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки; Закон за държавния бюджет за съответната година; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Закон за публичните финанси; Закон за счетоводството; Закон за държавния вътрешен финансов контрол; други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.                 

2.6. Да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на дигитално съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността (дигитална компетентност).

 

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

– решаване на тест и

– интервю.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

2.1. Писмено заявление за участие в конкурса (посочва се за коя длъжност се кандидатства) – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

2.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността); ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

2.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

3. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

3.1. Документи за участие в конкурса могат да се подават:

3.1.1. В деловодството на СО – район „Илинден“ – гр. София 1309, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая № 116, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

3.1.2.  По електронен път на следните електронни адреси: l.tirkova@ilinden.bg или anna.koycheva@ilinden.bg в zip или pdf файлов формат, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

3.2. Срок за подаване на документите – 10 (десет) дни от датата на публикуването на обявлението.

4. УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите на кандидатите да се приемат от г-жа Анна Ценова – главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел ПНОЧР, при спазване на разпоредбите на чл. 17 и чл. 18 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като:

4.1. Всеки кандидат да бъде уведомен за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл

4.2. На всеки кандидат да бъде връчена длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

5. МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА

Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса да се обявяват:

– на интернет страницата на СО – район „Илинден“ и

– на информационното табло на ІІІ етаж в сградата на районната администрация.

 

За контакти: 02 439 73 66 – Анна Ценова, главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

Кмет на СО – район „Илинден“:

/ИВАН БОЖИЛОВ/

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document