Назад

Район „Банкя” обявява конкурс за длъжността началник-отдел ”Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, човешки ресурси”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН БАНКЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС:


1. За длъжността началник-отдел ”Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, човешки ресурси” в Столична община – район „Банкя”.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
• образователна степен – бакалавър;
• професионална квалификация – Човешки ресурси или Право;
• професионален опит – 4 години или IІІ младши ранг;
• предимство е професионален опит в общинска администрация;
• познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и районна администрация;
• компютърна грамотност;
• способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.

3. Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест
2. Интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
• Заявление за участие в конкурс [Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)]
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит
• Автобиография.

Кратко описание на длъжността: Организира, контролира, координира и отчита работата на отдел АИПНОЧР; организира, методически ръководи и контролира процесите, свързани с човешките ресурси, структурата на администрацията, административното обслужване и гражданското състояние, контролира и координира взаимодействието на отдела с другите звена в района и с други административни структури.

5. Основна работна заплата за длъжността – от 510 до 1600 лв.

6. Документите следва да бъдат представени в деловодството на СО – район „Банкя”, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон", № 1 в 10-дневен (десетдневен) срок от публикуването на обявлението.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document