Назад

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Владайска за изграждане на съоръжения


Съобщение

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1. букви „а”, „б“ и "г", чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ и постъпило Заявление вх. № РР-04-79/30.12.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Владайска за изграждане на съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.