Назад

Представят напредъка по ремонта на Западен парк

 

Столична община организира начална пресконференция по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Пресконференцията ще се състои на 30.09.2020 г. от 10:00 ч., в зала залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2.