Заглавие Дата на публикуване
Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за препарати за растителна защита" 26.02.2018
Инвестиционно предложение от „М. К. 77” ЕООД за "Водовземане на минерална вода от КЕИ (каптиран естествен извор) „Тунела” от находище на минерална вода „София – Панчарево” 15.02.2018
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя в с. Волуяк „за жилищно строителство и покрит басейн“ 13.02.2018
Инвестиционно предложение: Изготвяне, одобряване на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя на ПИ с идентификатор 11884.5599.53 по КККР на с. Войнеговци, м. "Марина падина", район “Нови Искър” – СО 13.02.2018
Съобщение относно Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г. 07.02.2018
Инвестиционно предложение на „СОФИЯ МЕД” АД за “Реконструкция и модернизация на Леярно производство: Прекратяване работата на Производствена линия Г и увеличаване капацитета на Производствена линия Б” 06.02.2018
Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект 05.02.2018
Инвестиционно предложение до заинтересованите лица и общественост за изграждане на обект: “Три броя жилищни сгради и сграда за обществено обслужване”, кв. "Горна баня" и район „Овча купел“ 02.02.2018
Инвестиционно предложение на „БУЛУИНГС” ЕООД за „Изграждане на работилница с автодиагностичен център" 02.02.2018
Инвестиционно предложение на "Краф груп" ЕАД за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване на вилно селище "Орехите" в с. Панчарево 30.01.2018