Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява открит обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: Петролна база „Сакса“, гр. Нови Искър, кв. "Курило", УПИ IV-531, к.л. Б-15-3-Г, ПИ пл. № 531 05.06.2018
Инвестиционно предложение за изготвяне на: ПУП – Изменение на план за улична регулация и План за регулация и застрояване в ПИ 68134.420234, м.в.з. “Люлин”, район „Овча купел“, кв. "Горна баня" 05.06.2018
Инвестиционно предложение за: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в ПИ с идентификатор 68134.626.1404, за който е отреден УПИ XIV-1404, кв. 357, местност: В. Левски, комплекс „Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София – ново инвестиционно намерение 05.06.2018
Инвестиционно предложение за строеж: ’’Склад за съхранение на метални изделия без опаковки”, в УПИ XI-903, кв. 1, м. Япаджа, кв. "Враждебна", р-н „Кремиковци”, гр. София 05.06.2018
Инвестиционното предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 – гр. София" 05.06.2018
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПР за ПИ с идентификатор 68134.1331.2053 по КККР на район “Надежда” – СО, отреден за УПИ ХУП-2053 – за жилищно строителство, кв. 30, местност: кв. "Требич", район „Надежда“ – СО 05.06.2018
Столична община информира заинтересованите страни за дейностите и сроковете за провеждане на обществени консултации по проект на Задание за изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021-2026 г. 01.06.2018
Промяна в инвестиционното си предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези“ 25.05.2018
Инвестиционно предложение за „Строителство на Автокозметичен център" в ж.к. "Люлин 9" с възложител фирма „АНТОНОВ – 2014“ ЕООД 25.05.2018
Инвестиционно предложение за „Магазин за хранителни и битови стоки тип LIDL с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия” 25.05.2018