Заглавие Дата на публикуване
Столична община съобщава за постъпил: „Проект за определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници, разкриващи термални води в обхвата на находище на минерална вода (НМВ) № 102, район „Софийска котловина”, подземни води от донеозойската подложка и неогенския седиментен комплекс с температура, по-висока от 20°С, на територията на област София и Софийска област – изключителна държавна собственост“ 11.10.2018
Столична община съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително – водоснабдяване за други цели – използване на тръбен кладенец ТК2 – Столична община – "Докторски паметник" 09.10.2018
Инвестиционното предложение за поставяне във вече изградено помещение на инсталация, извършваща дейности по обезвреждане на болничен отпадък с код 10 01 01; 18 01 03 посредством Високочестотна (микровълнова) дезинфекция на опасни медицински отпадъци“, бул. „България“ № 104, район „Витоша“, гр. София, Столична община с Възложител „БМР“ ООД 05.10.2018
Инвестиционно предложение на „Петрест“ ООД за: „Инсталиране на ново инсинераторно устройство, модел FIDI 550, производство на италианската фирма For. Tec. Forniture Technologies S.R.L., за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци (странични животински продукти (СЖП)), код 020102 – трупове на домашни любимци” в „Централно енерго ремонтна база” ЕАД 05.10.2018
Столична община съобщава за внесен Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционното предложение: „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в землищата на кв. "Враждебна", кв. "Бенковски" и кв. "Орландовци", Столична община, Област София“ 04.10.2018
Инвестиционно предложение на „Петрест“ ООД за изграждане на: „Преустройство на част от склад в предприятие за транспортиране, съхранение и обезвреждане на странични животински продукти – домашни любимци” 04.10.2018
Инвестиционно предложение на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД за изграждане на: "Интегрирана екологосъобразна ферма за селскостопанско производство с обособени подобекти в отделните имоти за отглеждане на животни и растителни култури – натурални храни, както и за търговско-туристически функции тип селски туризъм и изграждане на сондажен кладенец за напояване на земеделски площи на обект "Ферма с подобекти" с дълбочина до 70 кв. м" 04.10.2018
Инвестиционно предложение за: „Преустройство работата на Производствена Линия В за топене и леене на цветни метали и сплави“, с местоположение: Парцел № 1 (първи) от квартал 27 в м. „Промишлена зона Гара Искър – 1 част“, Столична община – район "Искър", гр. София” 04.10.2018
Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на: “Външно топлозахранване и абонатни станции за захранване на две жилищни сгради с подземни и надземни гаражи“ 03.10.2018
Инвестиционно предложение на „Алнуаими груп“ ЕООД за: Изграждане на „Многоетажен паркинг“ в УПИ III-105 – за многоетажен паркинг, кв. 19, по плана на гр. София, м. Трета извънградска част, район „Средец“ – Столична община 03.10.2018