Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на “Капитал Хелт” ЕООД за: „Изграждане на медицински комплекс за дългосрочна грижа със собствен водоизточник и локално пречиствателно съоръжение с капацитет от 600 ЕЖ“ 26.10.2018
Инвестиционно предложение на “Фън спорт’’ ЕООД за: “Изграждане на водопровод Ф200 мм ПЕВН и реконструкция на съществуващ водопровод Ф200 мм“ за захранване на УПИ II-42, м. “Метилявица“ 26.10.2018
Инвестиционно предложение на „Сика България” ЕООД за: „Монтаж на съоръжение за смесване и разреждане на добавки за строителството" 26.10.2018
Инвестиционно предложение: „Временен открит паркинг” в поземлен имот с идентификатор 68134.102.95, гр. София, район „Средец“, Столична община, с възложител ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА 25.10.2018
Инвестиционно предложение: „Цех за сладкарски и захарни изделия, склад и офис в УПИ I – 1060, кв. 6A, м. „НПЗ "Хаджи Димитър“, идентификатор № 68134.602.1060 и УПИ IХ – 996,1060, кв. 6A, м. „НПЗ „Хаджи Димитър“, СО – район „Подуяне“, идентификатор № 68134.602.1060”, с възложител АЕА ООД 19.10.2018
Инвестиционно предложение за: “Изграждане на складове за съхранение на промишлени стоки, офиси, открит паркинг за 20 бр. МПС, изместване и възстановяване на естествено корито от река" в границите на УПИ I1020, (ПИ с идентификатор 68134.4141.1020), нов кв. 7В, м. Кв. "Суходол", район "Овча купел", гр. София, Столична община – ново инвестиционно предложение 18.10.2018
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла (ОМ), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др. производствени и битови отпадъци“, в ПИ № 68134.4355.2741, кв. 60, ул. „Тончо Жечев“, район „Люлин“, гр. София, Столична община, с възложител “Еколенд консулт” ЕООД 18.10.2018
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец ТК "Софийски имоти“ и автоматизирана поливна система на територията на Парк „Възраждане" в УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4 (поземлен имот 68134.305.79), район „Възраждане", Столична община“ с възложител „Софийски имоти“ ЕАД 16.10.2018
Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация за инвестиционното предложение на „Интерметал Експорт“ ООД за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори“ 15.10.2018
Инвестиционно предложение на „В.Е.К.О. Трейд – 2000“ ЕООД за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци (ОЧЦМ), (ИУМПС), (ИУЕЕО), (НУБА), (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“ 12.10.2018