Заглавие Дата на публикуване
Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „БГ РЕИ“ ООД за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 м” в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, гр. София, район „Лозенец” 22.01.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, район „Илинден”, ул. „Нейчо Цанов” 172, гр. София, Столична община, с възложител „ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД 21.01.2021
Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за поливане на зелени площи (водоснабдяване за други цели)“ в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3596, гр. Банкя, с възложител „ПРОКРЕДИТ ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕАД 18.01.2021
Столична община съобщава на заинтересованите лица за инвестиционното предложение за: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци чрез добавяне на нови кодове, дейности и промяна на количествата отпадъци“, район „Кремиковци“ 15.01.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение на „ПЕНЕВ И ПАРТНЬОР“ ООД за: „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 32216.2325.33, м. „Завоите“, с. Иваняне, район „Банкя“ 14.01.2021
Столична община съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на: „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в ПИ с идентификатор 12084.2759.125, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „ТАВИЛОГ“ ЕООД 13.01.2021
Столична община съобщава за инвестиционно предложение на „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане”, в обособена част от 4400 кв. м от производствено хале, гр. Нови Искър 12.01.2021
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на седем жилищни сгради и седем изгребни ями” в поземлени имоти с идентификатори 04234.6983.1982 и 04234.6983.12, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АЛВЕРСТОН” ООД 05.01.2021
Инвестиционно предложение на възложител „ЩРАБАГ” ЕАД за: „Изграждане на логистичен център с административна част и пречиствателно съоръжение”, район „Връбница” 22.12.2020
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества във водно тяло „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“ 22.12.2020