Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на „УниКредит Лизинг” ЕАД за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 50 – 60 м" в УПИ I-289022 – „за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум”, кв. 7, кв. „Челопечене”, м. „Гладно поле”, район „Кремиковци“ 15.05.2020
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект изкуствен водоем езеро „Челопечене“ с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в землището на с. Долни Богров, район "Кремиковци" 08.05.2020
Инвестиционно предложение на Столична община за: „Изграждане на система от два водопонизителни тръбни кладенеца ТК1-30СУ и ТК2-30СУ“ в поземлен имот с идентификатор 68134.305.10, кв. 238, „Зона-Б5“, район „Възраждане“ 08.05.2020
Инвестиционно предложение на "Метрополитен" ЕАД за: „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе по продължение на ул. „Царица Йоана“ с дължина 1,61 km с две МС“ 08.05.2020
Инвестиционно предложение на „Парк Лейн Сребърна” АД за: „Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 80 м за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, противопожарно снабдяване и други цели (измиване на площадките)“ в район „Лозенец“ 30.04.2020
Инвестиционно предложение на „Валдер 2020“ за: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 60 м“, район „Овча купел“ 29.04.2020
Съобщение на Столична община относно обществен достъп до информация за инвестиционното предложение: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“, с. Яна, район „Кремиковци“ 23.04.2020
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър, в имот с идентификатор № 00357.5333.55 в землището на град Нови Искър 21.04.2020
Инвестиционно предложение за: „Лаборатория за експериментално развитие „Интегрирани енергийни системи“ в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-1539, кв. 91а, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, с възложител Научен институт за чисти технологии 14.04.2020
Инвестиционно предложение за изграждане на: „Сграда за разполагане на „Петаскейл компютър” „НРС Bulgaria“ с възложител „София Тех Парк” АД 10.04.2020