Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: "Изграждане на Дубльор на колектор по бул. „Симеоновско шосе“ – канализация в участъка от О.Т. 71 до О.Т. 72 при ул. „Едуард Генов“ 28.01.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в УПИ IV-71, кв. 13a, поземлен имот с идентификатор 68134.4091.71, м. ж.к. "Младост 2“, Столична община, с възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД 25.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)”, в поземлен имот с адрес: гр. София, м. „НПЗ Военна рампа – Запад”, бул. „Илиянци” № 16, район „Сердика”, с възложител „ИМПОРТ ЕКСПОРТ М” 20.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване” в с. Волуяк, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ЕКОСОНИК” ЕООД 12.01.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел с височина 7,5 м в УПИ XLI-3338 и изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради и спортно игрище в XLVI-3338, 3270, 1800, 2023, 2725”, район „Витоша”, Столична община, с възложител „ПИТ КЪМПАНИ” ООД 10.01.2022
Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м” в поземлен имот в землището на гр. Бухово, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ГЕОСТРОЙ” АД 06.01.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондажен кладенец с проектна дълбочина 60 – 65 м” в поземлен имот с идентификатор 04234.6992.10, м. „Козарико”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител К. ЧОЛАКОВ 16.12.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за обществено обслужване в областта на културата с магазини и обществено хранене и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70 – 80 м” в поземлен имот с идентификатор 44063.6209.3215, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „АРТ СУВЕНИРИ“ ООД 16.12.2021
Инвестиционно предложение за изграждане на: „Площадка за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци чрез трошене и пресяване с мобилна трошачносортировъчна инсталация” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.364, район „Връбница”, Столична община, с възложител „БГНОВА“ АД 15.12.2021
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: един брой тръбен кладенец "ТК – ДИВЕРА ВП, МЛАДОСТ" 13.12.2021