Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип” в УПИ I – 518 „за жилищно строителство и ТП”, кв. 15А, поземлени имоти с идентификатори 04234.6909.541, 04234.6909.542 и 04234.6909.553, кв. 15А, м. „в.з Бункера – Разширение”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „СОФИЯ ВИЛАС КЛУБ” АД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение ”, в УПИ XI – 1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”, Столична община, с възложител „СОФКАМ” ООД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка и собствен водоизточник с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2995, м. „Панчарски път“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ОПМ“ ООД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Оползотворяване на производствен отпадък с код и наименование 10 01 02 „увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища“ при производството на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.482, район „Искър“, гр. София, Столична община, с възложител „ТРАНСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД 17.11.2022
Инвестиционно предложение за: "Оборудване и въвеждане в експлоатация на производствена лаборатория, пригодена за производство на неорганични пигменти и бои в съществуващо лабораторно помещение на „Химатех“ АД", район „Искър“, с възложител „МЕТАКРОЗИС“ ООД 15.11.2022
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (ПИ в с. Лозен, р-н "Панчарево") 09.11.2022
Столична община обявява открит обществен достъп до процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – „Склад за взривни материали Чора”, кв. "Сеславци", район "Кремиковци", гр. София, с оператор на „Видекс Армс” ООД 08.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване на дейностите на площадка № 2 (кариера „Пет могили-изток“) за оползотворяване на отпадъци чрез добавяне на дейности по рециклиране на строителни отпадъци”, поземлен имот, находящ се в кв. "Враждебна", район „Кремиковци”, с възложител „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД 02.11.2022
Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата общинско имущество – движими вещи 31.10.2022
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река „Кътинска“ 13.10.2022