Заглавие Дата на публикуване
Столична община и Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ обявават откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане /реконструкция/ на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на нови три моста над река Перловска 09.12.2022
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Суходолска за изграждане на нови системи и съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи 09.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8555.85, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ИМО 85” ЕООД 06.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8555.75, 68134.8555.74, 68134.8555.73, 68134.8555.71, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „АСКО – 96” ЕООД 06.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)” в УПИ II – 864, 1264, поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.600.2198, кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част”, район „Подуяне”, Столична община, с възложител „АГРОИНВЕСТ – АИ” ЕООД 05.12.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркова среда с открити площадки за спорт и отдих, декоративна водна площ, паркови елементи, паркинг и ажурна ограда” в поземлен имот с идентификатор 55419.6702.680, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „БУУК КИЙПЪР” ООД 05.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 44063.6217.390, м. „Могила”, с. Лозен, район „Панчарево”, с възложител „И ДЖИ АР ГРУП” ООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: „Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на обект с местоположение: гр. София, район „Сердика”, поземлен имот с идентификатор 68134.505.2024, с възложител „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД” ЕООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен търговски комплекс бензиностанция с газостанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, пречиствателно съоръжение с водоплътна изгребна яма, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80 м” в м. Сръбски азмак, р-н „Панчарево”, СО, с възложител „БУЛТАБ 2002” ЕООД 30.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV „Мрамор” от подстанция „Курило” до подстанция „Костинброд”, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 29.11.2022