Заглавие Дата на публикуване
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването 27.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на склад, лаборатория и офиси”, в УПИ III – 540, кв. 51, с. Кривина, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ХУБЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, за захранване на поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели), в поземлен имот с идентификатор 68134.4300.8242, м. „Юбилейна гора“, район „Овча купел“, Столична община, с възложител „МАНИ М1“ ООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Комплекс от жилищни сгради с локално пречистващо съоръжение за отпадъчни води за 200 екв.ж. и ТП”, находящи се в имоти с идентификатори 04234.6938.3701, 04234.6938.3706, 04234.6938.3698, 04234.6938.3699, 04234.6938.3700, 04234.6938.3716, 04234.6938.3709, 04234.6938.3707, 04234.6938.2268, 04234.6938.3703 и 04234.6938.3705, в землището на с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „БИСТРИЦА ВИЛАС” ЕАД 22.06.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10 м” в поземлен имот с идентификатор 11884.5588.47, с. Войнеговци, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „РМ ИМОТИ” ЕООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на пет жилищни сгради” в ПИ с идентификатор 22472.7415.3, м. „Гробо”, с. Долни Пасарел, район „Панчарево”, Столична община, с възложители Н. Канелли, С. Илиева, Г. Шокаров, Г. Глинджев, Г. Илиев и „ТОП – ГЕО” ООД 20.06.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 20 – 25 м” в поземлен имот с идентификатор 14831.6525.62, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ХОУМ ГАРДЕНС” ЕООД 08.06.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци, дейности с тях, на съществуващата площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране (сортиране) и рециклиране на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, район „Искър“, НПЗ Искър – север, Столична община, с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД 04.05.2022
Инвестиционно предложение за: "Изграждане на цех за производство и обработка на метални конструкции, изделия и детайли със складове, търговска дейност и пречиствателно съоръжение" в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2332, УПИ VIII - 2150, 2163, кв. 256, м. "Требич – Стопански двор", район "Надежда", Столична община, с възложител И. Цекова 03.05.2022
Инвестиционно предложение: „Комплекс Капина" – изграждане на складове за съхранение на строителни материали, дървен материал, складове за отдаване под наем на безвредни стоки, административни сгради, магазини, обслужващи сгради – жилищни сгради за персонал и заведения за обществено хранене“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71, м. „Капиньовица“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложители „ТУРНА 91“ ООД, „ЧАР 2006“ ООД, „ИНА КОМЕРС 2016“ ЕООД, „ЕЛИЦА-2002“ ЕООД, Р. Илиев и С. Ибрямов 25.03.2022