Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционното предложение за „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24 h или 15000 t/y“,“Разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y“;„Изграждане на линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y“;„Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y“;„Изграждане на Линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци“;„Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014“, кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2, район „Нови Искър“, Столична община на „РЕСТИЙЛ” ЕООД 12.11.2019
Инвестиционно предложение на „Валиян“ ООД за: „Изграждане на три броя тръбни кладенци – един водочерпателен и два реинжекционни”, район "Люлин" 05.11.2019
Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“ 24.10.2019
Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация за: „Обособяване и изграждане на площадка за отпадъци (ОЧЦМ), (ИУМПС), (ИУЕЕО), (ОЧЦМ), (НУБА) в поземлен имот с идентификатор 68134.511.49, район „Сердика“ 24.10.2019
Инвестиционно предложение във фаза “Технически проект” за изграждане на: ”Временен паркинг при МС 16 с достъп от ул. “Монтевидео” и от ул. ”761”, кв. “Овча купел”, с възложител “Метрополитен” ЕАД 21.10.2019
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствени водоизточници (два броя тръбни кладенци)” в поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4006, м. “Орлова круша”, с. Лозен, район “Панчарево” 08.10.2019
Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-27-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София 03.10.2019
Инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 30 м“ в поземлен имот с идентификатор 14831.6504.496, с. Герман, м. „в.з. "Врана" – Герман“, район „Панчарево“, Столична община 26.09.2019
Инвестиционно предложение на "Метрополитен" ЕАД за изграждане на обект: „Ул. „Централна“ от кръстовището с ул. „Антонин Колар“ до кръстовището с ул. „Промишлена“ и ул. „Промишлена“ от кръстовището с ул. „Централна“ до кръстовището на ул. „Промишлена“ с ул. „Ив. Хаджийски“, кв. „Овча купел 2“ 25.09.2019
Инвестиционно предложение на „Петрос иновации” ЕООД за: „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на преместваем обект за търговия със строителни материали и склад“ в село Мрамор, р-н "Връбница" 24.09.2019