Назад

Инвестиционно предложение от ЕКОТРАНС ГРУП 11 ООД за добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуващата площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки, р-н "Люлин", СО

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Добавяне на дейности с отпадъци от черни и цветни метали към съществуващата площадка за хартия, картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от дървени опаковки, композитни многослойни опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2212, район "Люлин", Столична община.

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.