Назад

Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – „Пласментно-снабдителна база „Илиянци“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС  за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Пласментно-снабдителна база „Илиянци“, гр. София, с оператор „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, с предмет на дейност: приемане, съхранение и реализация на дизелово гориво, бензин, био горива и втечнени въглеводородни газове.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден, в периода от 12.10.2017 г. до 12.11.2017 г., в сградата на общината  ул. „Париж“ № 5, етаж 2, стая № 205, от 10:00 до 16:00 ч. и на интернет страницата на общината – https://www.sofia.bg/, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“.

Лице за контакти: Асен Чакъров – гл. експерт в Дирекция „Околна среда“, Столична община, тел. 02/9377 277

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Доклад за безопасност
Политика за предотвратяване на големи аварии
План за защита при бедствия и аварии на обект ПСБ "Илиянци"
Преработен вариант за целите на обществен достъп