Назад

Столична община обявява инвестиционно предложение за реализация на проект: „Реконструкция на язовир "Иваняне – 2“

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София, ул. „Московска” № 33

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че Столична община има инвестиционно предложение за реализация на проект: „Реконструкция на язовир "Иваняне – 2“.

За контакти: Нина Макарова, директор на дирекция „Околна среда” към Столична община, гр. София – 1000, ул. „Московска” № 33, тел. за контакти: 02/93 77 417, факс 981 02 60.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС