Назад

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11591036/31.03.2016 г.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) постъпило заявление с вх. № РР-02-311/08.09.2020 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № № 11591036/31.03.2016 г. във връзка с изпълнение условията на разрешителното по изграждане и приемане на водовземно съоръжение.