Назад

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: един брой тръбен кладенец "ТК – ДИВЕРА ВП, МЛАДОСТ"


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (3В) в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, и постъпило Заявление вх. № РР-02-216/03.06.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено е изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи.