Назад

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

На основание чл. 62а, ал. 1. във връзка с чл. 46, ал. 1. т. 1. буква б и чл. 52, т. 1 и т. 4 oт Закона за водите (ЗВ)

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект