Назад

„Авто юнион пропъртис“ ЕООД обявява инвестиционно предложение за изграждане на: „Шоурум, кафене, офиси, автосервиз с автомивка и паркинг“ - с. Лозен, район "Панчарево"

 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД
гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Шоурум, кафене, офиси, автосервиз с автомивка и паркинг“ в ПИ 44063.6207.4836 по КККР на с. Лозен, район "Панчарево", СО.


За контакти:
Лилия Петрова, гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51, офис 105/ 0895 721 338.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС