Назад

Покана за заявяване на интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране на площадка „Садината“

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящата Покана Столична община се обръща към всички лица, имащи интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране (МБТ).
Заводът за МБТ преработва смесените битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община. В резултат на неговата работа се осъществява предварително третиране на входящите отпадъци и се отделят:
1. Рециклируеми отпадъци – предават се за рециклиране
2. RDF вторично гориво, получено от преработката на отпадъците – предава се на инсталации, притежаващи Комплексно разрешително (КР), издадено по реда на Глава Седма, раздел II от ЗООС
3. Остатъчни фракции с преобладаващ минерален състав, получени от процесите третиране на отпадъци – предназначени за оползотворяване и/или обезвреждане.
RDF фракцията се произвежда в резултат на процес на механично-биологично третиране на битови отпадъци, при което след процеса на предварително третиране и сепариране на входящия поток, върху отпадъците се осъществява процес на биосушене и стабилизиране в специализирани тунели. Впоследствие, полученият материал се сепарира и пресява за отделяне на остатъчни примеси.  Заводът за МБТ се намира на площадка „Садината”, р-н "Кремиковци". Възможностите за производство на RDF на годишна база са  до 180 000 тона.
Лицата, имащи интерес и притежаващи действащо КР с включено ползването на RDF (код 19 12 10), следва да го заявят писмено в Столична община до 30 ноември 2018 г. като отговорят на следните въпроси:
1. Наименование на лицето (физическо, юридическо и т.н.)
2. Предмет на дейност (производствено предприятие, търговска, консултантска дейност и т.н.)
3. Наличие на действащо КР с включено ползването на RDF (код 19 12 10)
4. Начини за последващо използване на произведения RDF (в производствен процес, предаване на други потребители, подлагане на последващо третиране и т.н.)
5. Условия за вземане на RDF (отбелязва се предпочетеното/-ите условие/-я от долуизброените):
5.1. От производствената площадка за RDF, „Садината”, р-н "Кремиковци", със собствен транспорт
5.2. Доставен от Столична община до място, посочено от лицето, заявило интерес, на разстояние ………км (посочва се ориентировъчното разстояние)
5.3. Срещу заплащане от страна на лицето, заявило интерес
5.4. Срещу заплащане от страна на Столична община
5.5. Без заплащане от двете страни
6. Количества RDF на година, представляващи интерес за лицето – …….т/год.
7. Предпочитания за вида на фракцията, която представлява интерес за лицето
8. Контакти за връзка с лицето, заявило интерес.
Настоящата Покана има информационен характер и цели да уведоми на най-ранен етап всички заинтересовани лица за възможностите за ползване на RDF във връзка с предстоящо провеждане на необходимата законосъобразна процедура през 2019 г.
При необходимост от допълнителни разяснения и въпроси заинтересованите лица могат да се обръщат към: инж. Петър Трайков, директор на дирекция „Управление на отпадъците”, e-mail: ptraykov@sofia.bg ; тел. 02/9377 403/404, факс: 02/981 10 78.

В таблицата по-долу са посочени данни за основните характеристики на произведения RDF:

 

 

Характеристики

Произведен

RDF

 

Размери на RDF

мм

0 ÷ 200

 

30 ÷ 200

 

0 ÷ 30

 

30 ÷ 50

Калорийна стойност

MJ/kg

11 ÷ 15

Влажност

тегловен %

< 20-24

-Хлор (CL)

тегловен %

до 1