Назад

Обявление на Столична община за открит обществен достъп до Заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“, изпълняваща дейности по т. 5.1, буква е), „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 тона отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения“, и „Инсталация за временно съхранение на опасни отпадъци“

Обявление на Столична община

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до Заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД, гр. Нови Искър, ЕИК: 206320443, за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“, изпълняваща дейности по т. 5.1, буква е) от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т. отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения“, и „Инсталация за временно съхранение на опасни отпадъци“ (съхранение на стъклена вата с код 17 06 03*), изпълняваща дейност по т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6 с общ капацитет над 50 тона, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им“.

Инсталациите се намират в гр. Нови Искър, Столична община.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 11.05.2021 г. до 11.06.2021 г.  документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Столична община.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Столична община по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Диляна Алпиева – и.д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС,

тел.: 02/940-64-20;

Дирекция „Околна среда“ към Столична община, тел.: 02/9377585.

Документация