Назад

Инвестиционно предложение за „Заустване на дъждовни и пречистени отпадъчни води в м. в.з. „Малинова долина“, включително поставяне на модулно пречиствателно съоръжение, изграждане на канализационен колектор между резервоар, събиращ пречистени и дъждовните води, и водоприемника“, с възложител ПС РЕНТ ООД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Заустване на дъждовни и пречистени отпадъчни води от поземлен имот с идентификатор 68134.2016.3487, представляващ УПИ VII-67, кв. 12, м. в.з. „Малинова долина“, гр. София, в повърхностен воден обект – дере, в точка на заустване с координати: 23°22'37,353" СШ, 42°37'03,148" ИД (система WGS84), включително поставяне на модулно пречиствателно съоръжение, изграждане на канализационен колектор между резервоар, събиращ пречистени и дъждовните води, и водоприемника“, с възложител ПС РЕНТ ООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.