Назад

Инвестиционното предложение за „Външно електрозахранване, нов БКТП 1 x 800 kVA, 20/0,4 кV, кабели СрН 10 kV и кабели НН 1 кV” за обект: “Сграда със смесено предназначение – магазин и офис”, находящ се в: УПИ XI-169, кв. 107а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново – обслужващи обекти околовръстен път, р-н „Витоша“ – СО, по плана на гр. София

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

АРБА СТРОЙ ООД, ЕИК 175285518, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Дъбница" № 1А, с управител Талин Драганов Върбанов

 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване, нов БКТП 1 x 800 kVA, 20/0,4 кV, кабели СрН 10 kV и кабели НН 1 кV” за обект: “Сграда със смесено предназначение – магазин и офис”, находящ се в: УПИ XI-169, кв. 107а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново – обслужващи обекти околовръстен път“, р-н „Витоша“ – СО, по плана на гр. София.

 

За контакти: Михаил Кутулов, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 130 – 132, вх. А., ет. 5 тел. 0886268539

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail:

riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС