Назад

Инвестиционно предложение за: "Потвърждаване на Решение № 4/14.06.2006 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.2372 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“, отреден за УПИ IV-191 за складове и администрация, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“, р-н „Връбница“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.)

Васил Марков

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Потвърждаване на Решение № 4/14.06.2006 г. за промяна предназначение на земеделска земя на основания § 30, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗППМ за ПИ с идентификатор 12084.2760.2372 по КККР на с. Волуяк, р-н „Връбница“, отреден за УПИ IV-191 за складове и администрация, кв. 7а, м. кв. „Толева махала“ , р-н „Връбница“ – СО.

За контакти: Оля Ангелкова, GSM 0888 207 689.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № l36, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС