Назад

Инвестиционно предложение за обекта: „Открит буферен паркинг“ – одобрен с Решение № 833 на Столичния общински съвет /18.12.2014 г. и разположен на територията на УПИ VII в кв. 21; м. „Овча купел 2“ в съответствие с ПУП

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС – ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.) „Метрополитен” ЕАД, гр. София ул. ,,Княз Борис I" № 121, телефон: 02/921 20 21, факс: 02/987 22 44, e-mail: metro@metropolitan.bg

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ, кв. 21; м. „Овча купел  2“, Столична община

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение за обекта: „Открит буферен паркинг“ – одобрен с Решение № 833 на Столичния общински съвет /18.12.2014 г. и разположен на територията на УПИ VII в кв. 21; м. „Овча купел 2“ в съответствие с ПУП.

Реализирането на новото инвестиционно предложение: "Изграждане на БУФЕРЕН ПАРКИНГ кв. 21; м. „Овча купел 2“ е пряко свързано с основната дейност на III метролиния.

Идейният проект за буферния паркинг е изработен на основание Договор от м. юли 2018 г. от възложителя „Метрополитен“ ЕАД с „РИКАТ“ ООД.

Предвидено е да започне строителство на обекта през 2019 г.

Предметът на инвестиционното предложение се конкретизира в реализиране на съпътстваща обслужваща дейност към МС 18 от III метродиаметър на територията на район „Овча купел“. Основното предназначение на този буферен обществен паркинг е поемането на част от влизащите автомобили от югозападна България в София, като пътниците от тях ще ползват MC 18 от Трети метродиаметър на Софийския метрополитен. Ситуационно откритият буферен паркинг ще бъде разположен в непосредствена близост до Метростанция 18 на Трети метродиаметър, между бъдещото локално платно от разширението на "Околовръстния път" – западен участък и бул. „Линкълн”. Съобразен е изцяло с уличната регулация. Общият изглед на терена с местоположението при сегашното състояние на отредената площадката е представен в снимков материал към информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Тази информация е на разположение в р-н "Овча купел" и на страницата на "Метрополитен" ЕАД. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗООС, т. 10: Инфраструктурни инвестиционни предложения, т. б (ДВ, бр. 62 от 2015 г. в сила от 14.08.2015 г.) за урбанизирано развитие, вкл. строителство на търговски центрове и паркинги.

Директорът на РИОСВ – София е компетентен орган за произнасяне с (решение) или становище за преценка необходимостта от ОВОС във връзка с настоящото уведомление за ИП съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС по чл. 81, ал. 1, т.1 от ЗООС.

Имотът е публична общинска собственост с обща площ 5919 м2. В идейния проект е представена скица на площадката в съответствие с ПУП.

Предвидени са два вход/изхода. Единият е от локалното платно на "Околовръстния път". Другият е от бул. „Линкълн”, при входа на метростанцията.

Площта на паркинга е 5910 м2. Широчината му варира от 67.6 м до 67.2 м. Най-голямата му дължина е 90.0 м.

Паркоместата са общо 198 бр., като от тях са предвидени 8 бр. за трудно подвижни хора (съотношение 8 бр./198 бр. по-голямо от 4.0%). Тези паркоместа са разположени възможно най-близо до вход /изхода на метростанцията.

Размерът на паркоместата и автомобилните алеи са съгласно нормативните документи на Република България: НАРЕДБА № РД-02-20-2 за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии” – от 20.12.2017 г. (ДВ, 7/2018 г.) и поправка от 16.02.2018 г. (ДВ, 15/2018 г.).

Денивелация между "Околовръстния път" и бул. „Линкълн” е около 7.0 м. Това налага „терасирането” на паркинга на четири нива. Първото ниво е от страната на бул. ”Линкълн”. Четвъртото ниво е от страна "Околовръстен път". Рампите, свързващи отделните нива, са с наклон 4.0% , дължина около 10.5 м и широчина 6.5 м.

Две двураменни пешеходни стълби са предвидени за придвижване на гражданите между отделните нива и към североизточния вход на метростанцията.

За обслужване на паркинга е предвидено на двата вход/изхода да бъдат монтирани бариери със съответните автомати за обслужване на клиентите.

Влизането и отчитането на престоя в паркинга става автоматично чрез бариери и автомати за таксуване. Изходите от паркинга също са оборудвани с бариери и апарати за таксуване.

Буферният паркинг ще бъде охраняван и осветен. Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите са озеленени. Зелената площ е 975 м2.

В проекта са заложени конструктивни решения като:

• Масовият изкоп на строителната площадка на паркинга е до дъно пътно легло.
• Предвид различните нива на паркинга, както и имотната му граница, за укрепване е предвидено изпълнение на стоманобетонни ъглови подпорни стени, разделени според местоположението си.
• За изпълнението на подпорна стена “В 1” (към бензиностанция OMV) и част от стена “В 2” се изпълнява укрепване на изкопа. Площта на укрепването е около 280 м2.

В количествената сметка на проекта са представени необходимите материали за строителните работи с изискуемите качествени показатели. При строителството се предвижда влагането на готови строителни конструкции и строителни разтвори от специализирани фирми до местата на влагане.

Буферният паркинг ще се включи в експлоатация след съгласуване на изискуемите законови процедури по приемане на 3-ти метродиаметър и паркинга и завършване на строителството с решение на ДСКН.

Извод: Реализирането на ИП ще доведе до намаляване натоварения автомобилен трафик в столицата и улесни начина за придвижване.

Опазване на околната среда

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. Подробна информация е представена в Информацията по чл. 4 от Наредбата аз ОВОС.

За контакти: Началник-управление „Инвестиционна дейност“ – инж. Стефан Дерменджиев, телефон: 02/921 20 21.

Копия от информацията със съответните приложения са предоставени в Столична община: София – 1000, ул. „Московска“ № 33 и район „Овча купел“.

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, срок – 14 дни от публикуване на обявите в интернет страница на „Метрополитен“ ЕАД.

Изразените становища от заинтересованите лица може да се изпращат до: Столична община, горепосочения район, отдел „Екология“, район „Овча купел“ и в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС