Назад

Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на дейности по оползотворяване на отпадъци с код 15 01 02 – „пластмасови опаковки“, в ПИ с идентификатор 68134.2814.3, район „Връбница“, СО, с инвеститор КЕПИТЪЛ РИСАЙКЛИНГ ООД"

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столичната община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Изпълнение на дейности по оползотворяване на отпадъци с код 15 01 02 – „пластмасови опаковки“, в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.3, район „Връбница“, Столична община, с инвеститор „КЕПИТЪЛ РИСАЙКЛИНГ“ ООД".

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС  е достъпна за 14 дни от датата на обявяване. Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС