Назад

Инвестиционното предложение за “Изграждане на нов хангар на мястото на стар за ремонт на самолети”, м. Летищен комплекс София“ с възложител „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за “Изграждане на нов хангар на мястото на стар за ремонт на самолети”, находящ се в УПИ XXIV, ПИ с идентификатор 68134.709.4, кв. 2, м. Летищен комплекс София, по плана на гр. София, СО – район „Слатина“, с възложител „ХЕЛИ ЕР-САУ“ АД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС