Назад

Инвестиционно предложение на „Марчело” ЕООД за: „Промяна на предназначението на строеж „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа“ в „Предприятие за производство на месни продукти“ и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ и изграждане на „Административна сграда със склад“, район "Младост"

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Промяна на предназначението на строеж „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа“ в „Предприятие за производство на месни продукти“ и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.2070, район „Младост“, Столична община и изграждане на „Административна сграда със склад“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.613, кв. 2, район „Младост“, Столична община, с възложител “МАРЧЕЛО” ЕООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС