Назад

СО – инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в границите на „Северен парк“

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столичната община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в границите на „Северен парк“, с местоположение: ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, район „Надежда“, Столична община, с възложител СО – район „Надежда“.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение:
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС