Назад

Инвестиционно предложение за: "Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600"

 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: гр. София – 1606, бул. „Македония" № 3

СЪОБЩАВА

За следното инвестиционно предложение: “Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“

Целта на инвестиционното предложение е укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600.

Свлачището е възникнало през февруари месец, 2015 г.

Възникналите свлачищни процеси създават опасност за движението по трасето на разглеждания пътен участък.

Предмет на настоящето уведомление е извършване на проучвателно-проектантски работи за изготвяне на технически проект, на база на който ще бъдат извършени укрепителни и превантивни мерки и дейности по републиканската пътна мрежа с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са представени в Уведомлението на Агенция „Пътна инфраструктура“, което е достъпно на официалната ѝ интернет страница:

www.api.bg►раздел „Нормативна база“ ► подраздел „Документи”.

Писмени становища могат да се представят в Агенция „Пътна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3.

Телефон за контакти: 02 / 9173 286.

ПРИЛОЖЕНИЕ