Назад

Инвестиционно предложение за „Засаждане на овощни фиданки – сливи, и промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от „Ливада“ в „Овощна градина“ – район "Витоша"


О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.) от КРИВАС-Ж ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, ж.к. ”Хладилника”, ул. „Орел“ № 8, ет. 2, ЕИК 204720307

 

Упълномощен представител:

Лиляна Данчева Стойкова, с адрес – гр. София 1407, ж.к. ”Хладилника”, ул. „Орел“ № 8, ет. 2

Лице за контакти: Васил Крумов Петров, тел. 0877767777

e-mail : vassil.petrov@hotmail.com

 

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

на засегнатото населението, че има инвестиционно предложение за „Засаждане на овощни фиданки – сливи, и промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от „Ливада“ в „Овощна градина“.

Местоположение :

-        ПИ с идентификатор 49597.1710.66, м-ст Мусина падина, по кадастралната карта на с. Мърчаево, район "Витоша", Столична община, обл. София (столица) с площ 2250 кв. м;

-        ПИ с идентификатор 49597.1713.7, м-ст Ракитска ливада, по кадастралната карта на с. Мърчаево, район "Витоша", Столична община, обл. София (столица) с площ 1138 кв. м;

-        ПИ с идентификатор 49597.1764.12, м-ст Маниш, по кадастралната карта на с. Мърчаево, район "Витоша", Столична община, обл. София (столица) с площ 2000 кв. м;

-        ПИ с идентификатор 49597.17104.20, м-ст Средни трап, по кадастралната карта на с. Мърчаево, район "Витоша", Столична община, обл. София (столица) с площ 999 кв. м;

-        ПИ с идентификатор 49597.1710.38, м-ст Мусина падина, по кадастралната карта на с. Мърчаево, район "Витоша", Столична община, обл. София (столица) с площ 1430 кв. м

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС