Назад

Инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)”, с. Локорско, район "Нови Искър"

ОБЯВА

 

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, ЕИК 201617412

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)”

Местоположение на инвестиционното намерение: Сондажният тръбен кладенец се намира в ПИ 44224.5794.79, с. Локорско, община Столична, област София. ЕКАТТЕ 44224.

 

Лице за контакти (упълномощен представител) – инж. Дамян Дамянов – директор, гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, 10 ет., п.к. 332,

e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС