Обратно Инвестиционно предложение за: „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), катализатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” в ПИ с идентификатор 68134.1506.467, ул. „Мюнхен” № 14, р-н „Искър”, СО, с възложител „МЕГА РЕЦИКЛИНГ – ГРУП” ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за: „Увеличаване на площта на съществуваща площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), катализатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.467, ул. „Мюнхен” № 14, район „Искър”, Столична община, с възложител „МЕГА РЕЦИКЛИНГ – ГРУП” ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София,1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение