Назад

Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ XII-22, кв. 18, ул. „Добромир Хриз” № 3, м. III извънградска част, СО, р-н „Средец”, гр. София“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Огнян Коев,

с адрес : гр. София

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ XII-22, кв. 18, ул. „Добромир Хриз” № 3, м. III извънградска част, СО – р-н „Средец”, гр. София“.

 

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС