Назад

Инвестиционно предложение от фирма „БОКАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ VI-2052, кв. 45, м. ж.к. ”Обеля 1”, СО, р-н „Връбница”, гр. София“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „БОКАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО – район „Сердика”, ул. „Тимок” № 4, ЕИК 175347891, представлявано от управителя Бойко Калчунков – Възложител

 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ VI-2052, кв. 45, м. ж.к. ”Обеля 1”, СО, р-н „Връбница”, гр. София“.

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС