Назад

Инвестиционно предложение за „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон" в съществуващ бетонов възел


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВМВ ТИМ" ЕООД

адрес: Област София-град, Столична община, гр. София, Район "Надежда", бул. „Ломско шосе" № 67

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон" в съществуващ бетонов възел.
 

За контакти: Камелия Гогова

адрес: Област София-град, Столична община, гр. София, Район "Лозенец", ул. „Йордан Стубел" № 1

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение:

2. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС