Назад

Инвестиционно предложение зa „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон“

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ВМВ ТИМ“ ЕООД
адрес: област София-град, Столична община, гр. София,
район "Надежда", бул. „Ломско шосе“ № 67

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон“ в съществуващ бетонов възел.

За контакти: Камелия Гогова
адрес: област София-град, Столична община, гр. София, район "Лозенец", ул. „Йордан Стубел“ № 1.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС