Назад

Инвестиционно предложение на "Хидра Метал" ООД за разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса в поземлен имот кв. Горубляне, район Младост

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Хидра Метал” ООД

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Разширение на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне“, район „Младост“, Столична община

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:

Адрес: гр. София, район „Витоша“, ул „Маринковица“ № 2В, вх. Д, ет. 3, ап. 36

Лице за контакти: Станислав Георгиев Бонев, тел. 0887760874

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС